WEBGUNE BERRIA

2011-06-22

MANIFESTUA ETA MENDI TONTORRETAN ELKARKETAK HURRENGO ASTEBURUETAN. Manifiesto y concentraciones en las cimas los próximos fines de semana.MANIFIESTO DE LAS FEDERACIONES VIZCAINA, ALAVESA Y GIPUZKOANA DE MONTAÑA EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DE PARQUE EÓLICOS EN CURSO: JESURI Y GANEKOGORTA


Las federaciones vizcaína, alavesa y gipuzkoana de montaña, que cuentan con 29.439 federados, los más de 500 montañeros y personas que han firmado contra el parque eólico del Ganekogorta, junto con las asociaciones y grupos ecologistas: EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA, IZATE, JESURI ETA GANEKO BIZIRIK, ZANPAZU BIZIRIK, MENDIAK ASKE, ALONSOTEGI BIZIRIK, GRUPO ECOLOGISTA SAGARRAK y RED MONTAÑAS queremos denunciar los proyectos de parques eólicos en curso en los montes Ganekogorta y Jesuri por los siguientes motivos que pasamos a enumerar:

1. El Parlamento Vasco instó en 2009 al Gobierno Vasco a suspender la tramitación de parques eólicos hasta conseguir un consenso interinstitucional y social, así como a la elaboración de un nuevo plan territorial sectorial de la energía eólica (el anterior es de 2002). El Gobierno Vasco no sólo no ha redactado el segundo PTS eólico, sino que ha firmado de espaldas a la sociedad el llamado Pacto eólico con EUDEL y las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, por lo que lo denunciamos por ser ilegal.

2. Ambos proyectos suponen la industrialización de un entorno natural que traerá consigo una grave agresión a montañas que conservan una gran biodiversidad, un elevado valor medioambiental y paisajístico y que son parte esencial de nuestra alma como pueblo.

3. El planeamiento urbanístico de los municipios donde se pretenden instalar los parques eólicos no contempla la instalación de actividades industriales en las cimas de Ganekogorta y Jesuri, por lo que no es posible tramitar las oportunas licencias municipales de actividad y obras. A este respecto debemos destacar que recientemente ha habido una sentencia en Cataluña que ha ordenado demoler un parque eólico porque el ayuntamiento otorgó la licencia en suelo no urbanizable. Por tanto, cualquier licencia municipal de actividad y obras para construir los parques eólicos de Ganekogorta y Jesuri, estaría incurriendo en una ilegalidad.

4. Solicitamos al Gobierno Vasco que cumpla su estrategia vasca de desarrollo sostenible que dice
textualmente: el territorio y el paisaje que permanece en un estado de cierta calidad natural deberían ser
tratados como un precioso componente del capital natural que sigue teniendo nuestro país... Por este
motivo, solicitamos la protección ambiental de estos enclaves naturales situados en un entorno
fuertemente poblado e industrializado.

5. Exigimos la paralización de ambos proyectos, respetando en su integridad actual, tanto el Ganekogorta, que es uno de los cinco montes bocineros de Bizkaia, como el Jesuri, ya que, por ambos pasa el recorrido GR123 "Vuelta a Bizkaia".

6. Existen otras alternativas a los parques eólicos del Ganekogorta y Jesuri como las que exponemos a continuación:
a. Mejora en la eficiencia energética,
b. Gestión de la demanda de electricidad, en lugar de la oferta, como ya se ha hecho con el agua y, por ese motivo se ha reducido su consumo.
c. Instalación preferente de parques eólicos en zonas urbanizadas y artificializadas, como ya se ha hecho en el puerto de Bilbao,
d. Impulso de todo tipo de energías renovables existentes (fotovoltaica, geotérmica, mareas, biomasa, mini eólica, etc.) en emplazamientos donde no se vean afectados la biodiversidad, el paisaje o los ecosistemas. Por ejemplo, implantación de la energía solar fotovoltaica o mini eólica, en terrenos urbanizados: techos de pabellones industriales, edificios públicos de Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno Vasco, etc.

7. Convocamos dos marchas montañeras a dichos montes/parajes naturales, que tendrán lugar: el domingo 26 de junio al Ganekogorta y el sábado 2 de julio a Jesuri; de tal forma que subamos desde todos los pueblos que los rodean y nos encontremos en sus cimas a las 11h.


JESURIKO ETA GANEKOGORTAKO PARKE EOLIKOEN INGURUAN BIZKAIKO, ARABAKO ZEIN GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOEN ADIERAZPENA


Bizkaiko, Arabako zein Gipuzkoako mendizale federazioek, zeinek 29.439 federatu dauzkaten, Ganekogortako parke eolikoaren kontra sinatu duten 500 mendizaleek eta pertsonek, hala nola, hurrengo elkarteek zein talde ekologistek: EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA, IZATE, JESURI ETA GANEKO BIZIRIK, ZANPAZU BIZIRIK, MENDIAK ASKE, ALONSOTEGI BIZIRIK, SAGARRAK TALDE EKOLOGISTA eta RED MONTAÑAS Jesuriko eta Ganekogortako egiteko dauden parke eolikoak salatu nahi ditugu arrazoi hauek direla eta:

1. Eusko Legebiltzarrak, 2009an, Eusko Jaurlaritzari agindu zion parke eolikoen izapidetzea bertan behera uzteko. Alde batetik, bai erakunde artekoan, bai gizartean, adostasuna lortzeko, eta, beste aldetik, energia eolikoaren lurralde plan sektorial (LPS) berria landu ahal izateko (aurrenekoa 2002koa da). Eusko Jaurlaritzak, aldiz, bigarren LPS eolikoa erredaktatu barik, sinatu egin du deituriko Paktu eolikoa EUDELekin eta Gipuzkoako zein Bizkaiko aldundiekin, gizarteari bizkarra emanez. Hau guztia, legez kontrakoa baita, salatzen dugu.

2. Bi proiektu horien gauzapenak, ingurune naturalaren industrializazioa suposatzeaz gain, gure arimaren premiazko zatia diren mendien biodibertsitate, ingurune eta paisaia balio izugarrien kontrako eraso larria ere ekarriko du.

3. Parke eolikoak instalatu nahi diren udalen hirigintza-plangintzetan ez da aurreikusten Ganekogortako eta Jesuliko gailurretan aktibitate industrialak egon daitezen. Beraz, ezin izango dira obra eta aktibitate lizentziarik tramitatu. Aipatu behar da, oraintsu, Katalunian atera berri den sententzia. Epaiak, udalak lurzoru urbanizaezin lizentzia emateagatik, parke eolikoa hondatzera behartzen du. Hortaz, Ganekogortako zein Jesuliko parke eolikoak eraikitzeko, edozein motako udalen obra zein aktibitate lizentziarik ematea legez kontrakoa izango zen.

4. Eusko Jaurlaritzari Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategia bete dezala eskatzen diogu. Ingurumen-estrategia honek zera adierzten du: kalitate naturala mantentzen duten paisaia eta lurraldeak, gure herriak oraindik duen natura kapitalaren osagai baliotsua modura tratatu beharko ziren. Hau dela eta, jendetsu eta gogorki industrializatutako ingurunetan kokatuta dauden enklabe natural hauen ingurugiro babesa eskatzen dugu.

5. Bi proiektuen geldiaraztea eskatzen dugu. Ganekogorta, Bizkaiko bost mendi turutariko bat, zein Jesuri mendiak gaur egun dauden moduan errespetatuz. Bietatik GR123 (Bizkaiko Itzulia) bidea igarotzen da.

6. Ganekogorta zein Jesuri parke eolikoei beste alternatiba batzuk badira eta hauexek dira:
a. Efizientzia energetikoaren hobekuntza.
b. Elektrizitate eskaintza kudeaketaren ordez eskariarena egin. Urarekin egin den moduan, kontsumoa murriztu egiten da.
c. Zonalde artifizial eta urbanizatuetan parke eolikoen lehentasunezko kokapena, Bilboko portuan egin den moduan.
d. Gaur egun esistitzen diren mota guztietako energi berriztagarrien bultzakada (fotoboltaikoa, geotermikoa, mareak, biomasa, eoliko txikiak, etc.). Hauek guztiak, biodibertsitatea, paisaia edo ekosistemei kalte egiten ez duten kokapen lekuak aukeratuz. Adibidez, eguzki energi fotoboltaikoa edo eoliko txikiak azalera urbanizatuetan inplementatu ahal dira: industri pabiloien teilatuetan, udaletxe, Aldundi, Eusko Jaurlaritzaren eraikuntza publikoen teiatuetan, etc.

7. Mendi zein inguru naturala hauetara bi mendi ibilbide dei egiten dugu. Igandean, ekainaren 26an Ganekogortara eta larunbatean, uztailaren 2an Jesuri. Inguratzen dituzten herri guztietatik igotzen totorretan goizeko 11etan elkartuz.

No hay comentarios:

Publicar un comentario